Open oproep cultuursamenwerking Marokko 2023

(Traduction en français est disponible par ici)

(Click here for the English translation)

In 2023 lanceert het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) een Open Oproep voor culturele activiteiten in Marokko. We nodigen culturele professionals en instellingen in Nederland uit om projectvoorstellen in te dienen op het gebied van culturele samenwerking. Voorwaarde is dat het project de rijke culturele relaties tussen Marokko en Nederland bevordert. Het project moet voldoen aan één van de culturele doelstellingen van de ambassade, zijnde: (1) institutionele samenwerkingen en uitwisseling van expertise in het culturele domein bevorderen en (2) cultuur voor jongeren toegankelijk maken. Deze regeling stelt tijdelijk middelen ter beschikking voor Nederlands-Marokkaanse partnerprojecten.

Wat zoeken we?

* Projecten komen in aanmerking wanneer ze een bijdrage leveren aan de versterking van de bilaterale relaties tussen Marokko en Nederland en positieve zichtbaarheid van Nederland en de Nederlandse cultuursector.

* Projecten vinden plaats in Marokko of in zowel Marokko als Nederland. Bij het honoreren van de projecten wordt ook gekeken naar geografische spreiding, en hun bijdrage aan diversiteit en duurzaamheid.

* Het projectvoorstel wordt ontwikkeld door minstens één Marokkaanse en één Nederlandse partner, met elk een duidelijke rol binnen het project. De Nederlandse partner dient het projectvoorstel in. De partners dienen in het projectvoorstel aan te kunnen tonen dat zij beschikken over voldoende ervaring en expertise op het gebied van de geplande werkzaamheden.

* Resultaten kunnen in de vorm zijn van publicaties, presentaties, audiovisueel of visueel materiaal, exposities, workshops, maar ook opbouw van netwerken, ontwikkeling van nieuw werk, (kennis-) uitwisseling. De beoogde resultaten moeten inzichtelijk zijn in de aanvraag. 

* Alle culturele disciplines komen in aanmerking. Voorrang wordt verleend aan projecten op het gebied van design, digitale cultuur, museumstudies, podiumkunsten, muziek, (im)materieel erfgoed, beeldende kunst en/of literatuur. Ook multidisciplinaire projecten worden met interesse verwelkomd.

* De voorkeur gaat uit naar projecten die een bijdrage leveren aan het bereiken van mensen die doorgaans in mindere mate toegang tot cultuur hebben.

* De gecontracteerde projectpartners zijn professionele organisaties, rechtspersonen of zelfstandigen met een Nederlandse Kamer van Koophandel registratie.

Wat bieden we?

* Voor deze oproep is 90.000 EURO beschikbaar.

* De projectpartners kunnen minimaal EUR 5.000 en maximaal EUR 25.000 aanvragen.

* De kosten komen in aanmerking voor financiering wanneer deze direct gerelateerd zijn aan de voorgestelde activiteit. Maximaal 75% van totale projectbegroting wordt vergoed.

* De middelen worden overgemaakt aan de Nederlandse projectpartner (organisatie of rechtspersoon), die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van partners en derden.

* Subsidie wordt slechts verleend voor zover de middelen (de EUR 90.000 bestemd voor deze Open Call voor Marokko) van het ICB toereikend zijn. Het is mogelijk dat niet alle aanvragen worden gehonoreerd. In het geval van positieve beslissing, kan het zijn dat een deel van het gevraagde bedrag wordt toegekend.

Specificaties en hoe aan te vragen?

* De projecten worden afgehandeld en beoordeeld, tot het budget is uitgeput.

* Projecten kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 juni 2023 en dienen voor 1 november 2023 te zijn begonnen. 

*Het projectvoorstel dient minstens acht weken voor het aanvangen van het project ingediend te worden.

* Om de beoordeling goed uit te voeren ontvangen wij graag een volledige begroting van het hele project. In deze begroting wordt duidelijk gespecificeerd voor welke posten een subsidie wordt aangevraagd.

* De subsidie wordt enkel aan (één van) de Nederlandse projectpartner(s) verstrekt. Deze partner dient de aanvraag te ondertekenen en in te dienen. Een complete aanvraag bestaat uit:

  1. een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  2. een inhoudelijk project voorstel (omschrijving van het project, doelstellingen, beoogde resultaten en prestatie indicatoren);
  3. een separate projectbegroting gespecificeerd op de activiteiten.

* De complete aanvraag stuurt u naar ICE-RAB@minbuza.nl. Vermeld in de onderwerp-regel ‘Open Oproep Marokko 2023 – titel van het project’. U krijgt een ontvangstbevestiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

* De aanvraag wordt in behandeling genomen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in consultatie met de Nederlandse Ambassade in Rabat. Indien nodig kunnen bijkomende inlichtingen opgevraagd worden. Wij doen ons best een aanvraag binnen zes weken na de schriftelijke bevestiging van binnenkomst af te handelen. De beoordelingsfase kan bij uitzondering verlengd worden met vier weken; mocht dit het geval zijn, wordt u hierover geïnformeerd.

* Een subsidie wordt toegekend in overeenstemming met art. 2 van de Kaderwet Subsidies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland, van het Subsidiebesluit van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland en van Art. 8.1 en 8.2 van de Subsidieregeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006.

* O.b.v. in Marokko geldende richtlijnen, zullen de Marokkaanse autoriteiten worden geïnformeerd over het door NL gefinancierde project en betrokken partners.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan ICE-RAB@minbuza.nl onder vermelding van: Open Oproep Marokko 2023.