Q&A's voor inreizen in Nederland (EU-inreisverbod)

Informatie over de opheffing van het EU-inreisverbod en wat dat betekent voor de toegang tot Nederland vanaf 1 juli 2020. De Europese lidstaten hebben overeenstemming bereikt over het geleidelijk en gedeeltelijk opheffen van het EU-inreisverbod dat vanaf medio maart tot 1 juli 2020 geldig was in verband met COVID19. 

Op 30 juni 2020 heeft de Nederlandse regering de aanbevelingen van de EU overgenomen. Het nieuwe inreisbeleid heeft geen einddatum en is dus tot nader order geldig.

Laatste update: 4 september 2020, 10.40 uur.

Wat houdt het nieuwe inreis-beleid voor reizigers naar of via Nederland precies in?

Er zijn 2 categorieën (informatie in het Engels) te onderscheiden vanaf 1 juli 2020:

 1. De eerste categorie betreft inwoners van landen waarvoor het EU-inreisverbod is opgeheven. De inwoners van deze categorie landen hebben weer toegang tot Europa en het Schengengebied, inclusief het Verenigd Koninkrijk (VK), ongeacht het reisdoel.
 2. De tweede categorie betreft de inwoners van die landen waarvoor het EU-inreisverbod nog niet is opgeheven. Inwoners van deze landen hebben dus nog geen toegang tot Europa (alle EU- en Schengenlidstaten en het VK), tenzij men onder een van de uitzonderingscategorieën valt.

Voor welke categorie reizigers (behalve EU-burgers) is het inreisverbod voor Nederland vanaf 1 juli 2020 opgeheven?

Het betreft hier de inwoners van de volgende landen:

Australië, Canada, Georgië, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië, Uruguay en China*.

* Voor China geldt expliciet de voorwaarde van wederkerigheid: de EU gaat pas open voor China als China open gaat voor EU-burgers. Dit is nu niet het geval, dus inwoners van China worden op dit moment niet in Nederland toegelaten.

Is het dan ook weer mogelijk om naar andere Schengenlanden te reizen voor de inwoners vanuit die landen?

Nee, niet automatisch. Iedere Schengen lidstaat bepaalt uiteindelijk zelf hoe zij aan de opheffing van het EU-inreisverbod verder uitvoering geeft.

Het is daarom belangrijk dat u zich vóóraf goed informeert over de mogelijkheid om binnen het Schengengebied te reizen, of over te stappen.

Zie FAQs about tourism in the Netherlands and COVID-19 measures (informatie in het Engels) op Government.nl voor meer informatie rondom toerisme in Nederland.

Als u reist naar een andere lidstaat waar een inreisverbod geldt, moet u een bewijs van toelating van de bevoegde autoriteiten laten zien.

Zijn de Caribische eilanden (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba) onderdeel van het EU-reisverbod?

Nee, de eilanden vallen niet onder het EU-reisverbod, wat betekent dat inwoners van de eilanden met een geldig EU-paspoort naar en binnen de EU kunnen reizen.

Inwoners met een verblijfsvergunning, maar zonder EU-paspoort, vallen onder het EU-reisverbod en mogen de EU dus niet binnen, als ze niet onder een uitzonderingscategorie vallen.

Wat kan ik verwachten als ik vanuit een derde land via Schiphol naar een ander land doorreis of wanneer ik in de transitzone verblijf om naar een verdere niet-Schengen bestemming te reizen?

Als u in de transitzone van Schiphol, Amsterdam Airport niet-Schengen tranist zone verblijft en binnen 48 uur vertrekt naar een niet-Schengen bestemming, moet u uw verdere reis aantonen met een geldig vliegticket inclusief geldige reisdocumenten.

Als u reist via Schiphol, Amsterdam Airport, naar een ander Schengenland zijn op dat moment de Nederlandse toegangsvoorwaarden van toepassing.

Ik heb de Nederlandse of een EU nationaliteit en ben woonachtig in een categorie land van waaruit ik niet naar NL mag reizen. Mag ik naar Nederland op vakantie of familiebezoek?

Ja, EU-burgers mogen naar NL afreizen ongeacht het reisdoel. Waarbij het niet uitmaakt waar u woonachtig bent.

Per Schengen-, EU land kunnen de inreisvoorwaarden verschillen. Informeer uzelf goed over de voorwaarden van binnenkomst in andere Schengenlanden of EU- landen.

Ik heb een andere nationaliteit, Amerikaanse, maar ik ben woonachtig in Australië. Mag ik naar Europa reizen?

Dit hangt er van af. Het gaat dus nadrukkelijk om inwoners van landen, niet om onderdanen.

Dus als u een Amerikaan bent (VS staat niet op de lijst van landen waarvoor het inreisverbod is opgeheven) en woonachtig in Australië (op de lijst van landen waarvoor het inreisverbod wél is opgeheven), mag u dus vanuit Australië naar Europa reizen.

De lijst met categorie reizigers die wel mogen reizen, wordt die nog uitgebreid, of vernieuwd?

Ja, de lijst is zeker niet definitief. Elke twee weken wordt in Europees verband opnieuw bezien of ze nog actueel is. Landen kunnen worden toegevoegd indien de gezondheidssituatie het toelaat.

Als de gezondheidssituatie, gelet op COVID19, in een land verslechtert, kan het land in de categorie van landen worden geplaatst van waaruit men niet (meer) naar Nederland mag reizen.

In het geval van een snelle verslechtering van de gezondheidssituatie –COVID19- is er een specifieke noodprocedure waarbij voor de inwoners van dat land zeer snel de toegang tot Europa kan worden ontzegd.

Gelden deze procedures voor het inreizen ook voor EU burgers met een verblijfstatus in een Schengenland?

Nee, EU-burgers en mensen met een verblijfsstatus in een Schengenland kunnen weer vrij naar en binnen Europa reizen.

Zijn er uitzonderingscategorieën, (niet-EU burgers) die zijn vrijgesteld van het inreisverbod indien zij wonen in een land waarvoor het inreisverbod niet is opgeheven?

De inreisbeperking geldt niet voor de volgende categorieën personen:

 • EU-burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden*

Niet-EU burgers die vallen onder deze uitzonderingen dienen goed gedocumenteerd te reizen:

 • Onderdanen en inwoners van Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, Andorra, San Marino en Vaticaanstad, als ook hun familieleden*;
 • Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig Richtlijn 2003/109/EG (de Richtlijn langdurig ingezetenen) en hun familieleden*;
 • Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat en hun familieleden*;
 • Houders van een visum voor lang verblijf (MVV)
 • Personen met een verblijfsvergunning en hun familieleden*;
 • Andere personen uit derde landen met een vitale functie of behoefte, waaronder:
 • Zorgpersoneel; doctor, verpleegkundigen, onderzoekers;
 • Grenswerkers;
 • Seizoenarbeiders;
 • Personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel, voor zover noodzakelijk, dit omvat containerschepen, bulkschepen (bv. erts of steenkool), tankers (brandstoffen en chemicaliën), visserij, personen werkzaam in de energiesector, dus olie- en gasplatformen en windmolenparken alsmede offshorebedrijven die diensten verlenen aan deze sector, en flight crew.
 • Zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje met uitzondering van zeevarenden op commerciële jachten en in de pleziervaart.
 • Diplomaten;
 • Militair personeel, die hun functie uitoefenen;
 • Personeel van internationale en humanitaire organisaties;
 • Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken; hierbij gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is het bezoeken van een terminaal ziek familielid en het bijwonen van een begrafenis. Het is bedoeld voor de eerstegraads- en tweedegraadsfamilieleden. Eerste en tweedegraads familieleden zijn: partners, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen)**, schoondochters- en zonen,  broers en zussen, kleinkinderen**, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers- en  zussen. ;
 • Het bijwonen van een geboorte, alleen voor de vader. Het ongeboren kind moet erkend zijn door de vader en de zwangerschap dient >34 weken te zijn. Dit moet u gedocumenteerd aan kunnen tonen.
 • Burgers van niet-EU+ landen kunnen via de luchthaven van Amsterdam naar een land buiten de EU+ overstappen; als ze in het niet-Schengen transitgebied van de luchthaven blijven en als ze een ticket hebben voor een bevestigde aansluitende vlucht - naar een luchthaven buiten het Schengengebied - die binnen 48 uur na aankomst in Amsterdam vertrekt.
 • Transitpassagiers die via Nederland of een ander Schengenland naar een ander derde land (buiten de EU) willen reizen en die de internationale transitzone van de luchthaven niet verlaten.
 • Personen die internationale bescherming behoeven; de grensprocedure is onverkort van toepassing;
 • Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten;
 • Studenten; die in het bezit zijn van een kennisgevingsbrief van de IND voor studie;.
 • Kennismigranten; die in het bezit zijn van een kennisgevingsbrief van de IND voor Kennismigrant.

* Nadere toelichting van familieleden: kinderen, personen met elkaar getrouwd of diegenen met een geregistreerd partnerschap of partners met een bewijs van samenwoning van tenminste 6 maanden zodat sprake is van een duurzame en exclusieve relatie.

De familierelatie dient zo veel mogelijk door middel van documenten te worden aangetoond. Dit kan middels een trouwakte, akte van geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract, geboorteakte van de kinderen, notariële akte, huurcontract of koopovereenkomst, of een kennisgevingsbrief van de IND voor verblijf bij partner.

Het niet EU-familielid voegt zich bij het EU-familielid of moet te allen tijde worden begeleid oor het EU-familielid. 

** Kinderen ongeacht de leeftijd

Over het algemeen geldt voor reizigers die vallen onder de uitzonderingscategorieën: reis goed gedocumenteerd.

Ik heb een lange-afstandsrelatie met iemand uit een land waar een inreisverbod geldt vanwege het coronavirus. Kan mijn partner naar Nederland reizen?

Ja vanaf 27 juli 2020 mag uw partner uit een land waar een inreisverbod geldt onder bepaalde voorwaarden naar Nederland reizen. Uw partner mag binnen een periode van 180 dagen maximaal 90 dagen in Nederland verblijven. Kinderen onder de 18 jaar mogen ook meereizen met uw partner. Lees meer over de tijdelijke regeling voor partners met een lange afstandsrelatie.

Is bij het inreizen via Schiphol Airport een gezondheidsverklaring en mondkapje verplicht?

Het hangt ervan af. Het is uiteraard van belang dat personen die naar Nederland reizen op de hoogte zijn van en zich houden aan de Nederlandse regels voor de bestrijding van het virus.

Informatie hierover zal beschikbaar zijn in vijf talen en zal actief onder de aandacht worden gebracht via berichtgeving op luchthavens, stations en de informatiekanalen van de horeca en zusterorganisaties in het buitenland.

Zie ook de Engelstalige FAQ Schiphol and the corona virus on Schiphol.nl voor informatie over maatregelen die gelden op Schiphol Airport.

Wat betekenen deze maatregelen voor het Schengen visumbeleid?

Voor de inwoners die in de landen wonen waarvoor het EU-inreisverbod is opgeheven geldt dat zij eventueel weer visa kunnen aanvragen. De Nederlandse vertegenwoordigingen van die landen zullen op korte termijn weer visa gaan afgeven. Dit zal niet direct vanaf 1 juli zijn, aangezien het enige tijd zal vergen om de visumprocedure opnieuw te starten.

Als het inreisverbod voor een land opnieuw wordt ingesteld, gelet op verslechtering van de gezondheidssituatie. En er is een visum voor een bepaalde periode afgegeven. Dan zal dit afgegeven visum niet geldig zijn voor inwoners van dat land gedurende de periode dat het inreisverbod voor dat land geldt.

Tevens kunt als reiziger alsnog aan de grens worden geweigerd, als u niet onder een van de uitzonderingscategorieën van het inreisverbod vallen.

Betekent dit dat het Nederlandse reisadvies automatisch wordt aangepast aan de categorie lijst van landen waarvoor het inreisverbod is opgeheven?

Nee, inreizen vanuit de categorie landen die door Nederland momenteel als veilig wordt geacht, betekent niet automatisch dat niet-noodzakelijke reizen -zoals bijvoorbeeld vakantie, toerisme- naar deze landen worden aangeraden.

Besluitvorming daarover vindt plaats door het ministerie van Buitenlandse Zaken op basis van een set van criteria, die breder gaat dan gezondheidscriteria alleen.

Ik val in de categorie uitzonderingen, het betreft een essentiële reis en ik heb een visum nodig. Kan ik een visum aanvragen?

Ja, onder bepaalde omstandigheden kunt u een kort verblijf visum aanvragen bij de ambassade of externe dienstverlener. Check de website for short stay visas voor de bepalingen en voorwaarden. De reguliere visumvoorwaarden bij een aanvraag gelden.

U kunt alleen een visumaanvraag indienen wanneer u de mogelijkheid heeft om naar een ambassade of EDV af te reizen. En er zijn vluchten mogelijk van en naar Nederland. Check hiervoor de IATA voorwaarden.

Ik heb een verlopen verblijfsvergunningsdocument maar mijn verblijfstatus in Nederland is nog geldig. Moet ik een inreisvisum aanvragen voor Nederland?

Ja, u moet een inreisvisum voor Nederland aan te vragen als u visumplichtig bent.

Als u een verlopen verblijfsvergunningsdocument heeft, u heeft een geldige verblijfsstatus in Nederland, en u bent niet visumplichtig, dan kunt u opnieuw inreizen.

Tot wanneer geldt de restrictie om naar Nederland te reizen vanuit landen waarvoor het inreisverbod niet is opgeheven?

Het nieuwe beleid heeft geen afloopdatum en is daarom geldig tot nader order.

Nota bene: De lijsten zijn niet definitief: elke twee weken wordt opnieuw bezien of deze nog actueel zijn. Als de gezondheidssituatie in een land waarvoor het inreisverbod is opgeheven verslechtert, kan het naar de lijst met landen gaan waarvoor het inreisverbod niet is opgeheven en vice versa. In het geval van een snelle verslechtering van de gezondheidssituatie is er een noodremprocedure waarbij de inwoners van dat land snel de toegang tot Europa kan worden ontzegd.

Ik beschik over een nog een geldig Schengenvisum. Mag ik Nederland inreizen?

Nee, wanneer het gaat om een niet essentiële reis vanuit landen waarvoor het inreisverbod niet is opgeheven en u valt niet onder de uitzonderingen, dan wordt u ook de toegang tot Nederland geweigerd op grond van artikel 6 van de Schengencode lid 1 onder e.

Ik ben in het bezit van een MVV. Kan ik naar Nederland reizen?

Ja, met een MVV valt u in de uitzonderingscategorie, u kunt - indien mogelijk - naar Nederland reizen, en u krijgt toegang.

Ik heb de nationaliteit van Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Korea. Daarom heb ik geen MVV nodig (vrijstelling). Mag ik Nederland inreizen?

Vanaf 1 juli 2020 mag u Nederland weer inreizen als u woont in één van de landen waarvoor het inreisverbod niet geldt. Woont u in een land waarvoor het inreisverbod wel geldt? Dan mag u alleen naar Nederland reizen als er een uitzondering voor u geldt.

Reizen uit een land waarvoor het inreisverbod geldt

Bent u vrijgesteld van de MVV-plicht en woont u in een land waarvoor het inreisverbod wel geldt? Bijvoorbeeld de Verenigde Staten? Dan mag u alleen naar Nederland reizen als u een vitale functie of behoefte hebt. Dit is in ieder geval zo als u van de IND een brief hebt gekregen (kennisgeving) waarin staat dat u een verblijfsvergunning krijgt als:

 • Kennismigrant (inclusief houder van een Europese blauwe kaart, ICT-richtlijn of onderzoeker)
 • Student (hbo, universiteit)
 • Familielid van een kennismigrant of student (partner, echtgenoot, kind)
 • Familielid van een Nederlandse referent (partner, echtgenoot, kind)

Geldt dit voor u? Dan moet uw reis naar Nederland een directe vlucht zijn (geen transit). U moet de volgende documenten meenemen als u naar Nederland reist:

 • Voor kennismigranten (inclusief houder van een Europese blauwe kaart, ICT- richtlijn of onderzoeker):
  • De brief waarin staat dat u een verblijfsvergunning krijgt (kennisgeving).
  • En een schriftelijke verklaring van uw werkgever waarin staat dat u voor uw werk in Nederland moet zijn en waarom. Ook moet erin staan waarom u niet op een later moment naar Nederland kunt komen.
 • Voor studenten:
  • De brief waarin staat dat u een verblijfsvergunning krijgt (kennisgeving).
 • Voor een familielid van een kennismigrant of student:
  • Als u niet samen reist, dan heeft uw familielid een kopie nodig van uw kennisgeving.
 • Voor een familielid van een Nederlandse referent:
  • De brief waarin staat u een verblijfsvergunning krijgt (kennisgeving). En officiële documenten die uw familierelatie bewijzen.

Laat de luchtvaartmaatschappij u niet toe op de vlucht, omdat ze de kennisgeving niet genoeg bewijs vinden? Neem dan contact op met de Koninklijke Marechaussee (KMar). Het telefoonnummer is 0800 1814. Vanuit het buitenland is dit +31 88 958 1814.

Ik heb dwingende redenen om mijn familieleden in Nederland te bezoeken. Wanneer val ik onder de uitzonderingen?

Als u als inwoner van een land waarvoor het inreisverbod is opgeheven naar Nederland wilt reizen kan dat (in geval van een visumplichtig land met als voorwaarde dat u een visum heeft).

Wat betreft de categorie personen die reizen voor noodzakelijke gezinsomstandigheden vanuit landen waarvoor het inreisverbod niet is opgeheven, gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is het bezoeken van een terminaal ziek familielid of het bijwonen van een begrafenis.

Het is bedoeld voor de eerstegraads- en tweedegraadsfamilieleden (vader, moeder, kinderen zijn eerstegraads; grootouders, kleinkinderen, broers en zussen zijn tweedegraads).

Kan ik van tevoren laten vaststellen of ik in een uitzonderingscategorie val?

Nee, dit is niet mogelijk. Daarom raden wij u aan goed gedocumenteerd af te reizen en voorafgaand aan uw reis goed geïnformeerd te zijn.

Ik heb de nationaliteit van een land waarvoor het EU-inreisverbod nog niet is opgeheven, maar ik bevind mij al binnen het grondgebied van de EU. Mag ik dan naar een ander EU-land of Schengenland?

Ja, u mag naar een ander EU-land of Schengenland reizen, het EU-inreisverbod is niet van toepassing als u zich al op het grondgebied van een EU-land, Schengenland of het Verenigd Koninkrijk bevindt. U dient wel bij het verzoek tot het Schengengebied te voldoen aan alle reguliere voorwaarden van toegang zoals beschreven in art. 6 van de Schengengrenscode.