Reguliere open call voor subsidieaanvragen

Elk jaar organiseert de Nederlandse Ambassade in Brussel drie open calls voor subsidieaanvragen. Een subsidie kan aangevraagd worden voor Nederlandse culturele projecten in België of Nederlands-Belgische partnerprojecten.

De ambassade zet in 2020 in op projecten die plaatsvinden op Waals grondgebied of in de Euregio en aan projecten die inzetten op participatie en inclusie, talentontwikkeling en kunstonderwijs (op instellingsniveau). Daarnaast verwelkomt de ambassade innovatieve (presentatie)vormen, methodes en ideeën voor grensoverschrijdende culturele uitwisseling.

Voor 2020 - 2021 gelden de volgende data:

 • 19 juli 2020: deadline voor projecten die starten tussen 1 september en 31 december 2020
 • 15 november 2020: deadline voor projecten die starten tussen 1 januari en 31 april 2021
 • 14 maart 2021: deadline voor projecten die starten tussen 1 mei en 31 augustus 2021
 • 11 juli 2021: deadline voor projecten die starten tussen 1 september en 31 december 2021

Een aanvrager kan per ronde maximaal één dossier indienen. 

Wat zoeken we?

 • Een project komt in aanmerking voor subsidiëring, wanneer het een bijdrage levert aan de versterking van het culturele profiel van Nederland in België en de samenwerking tussen de beide landen.
 • De projectpartners zijn professionele organisaties of rechtspersonen. Amateurkunstenaars of studenten komen niet in aanmerking.
 • Het projectvoorstel wordt ontwikkeld door minstens één Belgische en één Nederlandse partner, met elke een duidelijke rol binnen het project.
 • Hoewel de subsidie voor alle culturele disciplines kan worden aangevraagd, wordt voorrang gegeven aan projecten m.b.t. de creatieve industrie (i.h.b. architectuur, vormgeving en mode), podiumkunsten, beeldende kunst en literatuur. Daarnaast verwelkomt de ambassade innovatieve (presentatie)vormen, methodes en ideeën voor grensoverschrijdende culturele uitwisseling.
 • Het project vindt op Belgische bodem plaats, tenzij het een virtuele samenwerking betreft.
 • Het project is publiek toegankelijk. Niet-publieke samenwerkingen (zoals bezoekersprogramma’s of ontwikkelingstrajecten) komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Gelieve de ambassade te contacteren indien u eventuele mogelijkheden buiten de reguliere subsidiewerking wenst te bespreken.

Wat bieden we?

 • Een subsidie ​​dekt alleen kosten die verband houden met de Nederlandse deelname aan het project.
 • De projectpartners kunnen een aanvraag indienen voor reis- en verblijfkosten van Nederlandse deelnemers, communicatie, (kunst)transport en productiekosten. Om de beoordeling goed uit te kunnen voeren, ontvangt de Ambassade graag een volledige begroting van het gehele project. In deze begroting wordt duidelijk gespecificeerd voor welke posten een subsidie bij de ambassade wordt aangevraagd.
 • In 2020 kende de ambassade subsidies tussen 500 en 10.000 euro toe. Subsidie wordt slechts verleend voor zover de middelen toereikend zijn. Slechts een gedeelte van de aanvragen wordt gehonoreerd. In het geval van een toezegging, wordt het gevraagde bedrag niet altijd volledig toegekend.
 • Een financiële bijdrage van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging is altijd ondersteunend. Dat wil zeggen dat een project ook zonder deze steun levensvatbaar is. Er dient dus ook een bijdrage van de organiserende Belgische instelling of rechtspersoon te zijn.

Hoe aanvragen?

 • De subsidie wordt enkel aan (één van) de Belgische projectpartner(s) verstrekt. Deze partner dient de aanvraag te ondertekenen en in te dienen.
 • Een complete aanvraag bestaat uit:
  • (1) Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • (2) Een separate projectbegroting.
 • De complete aanvraag stuurt u naar bru-ppc@minbuza.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘open call Nederlandse Ambassade – titel van uw project’. De ontvangst van uw aanvraag wordt door de ambassade op schriftelijke wijze bevestigd.
 • Uw aanvraag wordt in eerste instantie in behandeling genomen door een van de medewerkers van de afdeling Culturele Zaken, die de aanvraag controleert op juistheid en volledigheid. Indien nodig kunnen bijkomende inlichtingen opgevraagd worden of wordt er nog bijkomend onderzoek gevoerd. Indien de aanvraag volledig en op tijd is ingediend, wordt het project ter beoordeling aan een interne commissie voorgelegd. Aanvullende informatie met betrekking tot het project is altijd welkom.
 • Een beoordeling volgt ten laatste vier weken na het verstrijken van de deadline.
 • Wanneer uw aanvraag wordt gehonoreerd, berichten wij u het maximaal toegezegde bedrag en de voorwaarden waaronder een reservering kan worden omgezet in een subsidieverlening. Aan een subsidie zijn verplichtingen verbonden zoals in de beschikking en in het aanvraagformulier vermeld. Aan het honoreren van een aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de honorering van een volgende aanvraag.

Aanvraagformulier

Het aanvraagdocument vindt u hier.

Indien zich problemen voordoen, kan u contact opnemen met bru-ppc@minbuza.nl.