Open call voor subsidieaanvragen

Elk jaar organiseert de Nederlandse Ambassade in Brussel meerdere open calls voor subsidieaanvragen. Een subsidie kan aangevraagd worden voor Nederlandse culturele projecten in België of Nederlands-Belgische partnerprojecten.

De open call van 19 maart roept in het bijzonder ook culturele organisaties uit Charleroi op om een aanvraag in te dienen voor een cultureel project in het kader van een Nederlands festival in de maand juni.

De Nederlandse Ambassade in België ondersteunt culturele projecten van professionele makers en organisaties. Alle disciplines komen in aanmerking. Er is in het bijzonder aandacht voor projecten op het gebied van podiumkunsten, hedendaagse beeldende kunst, creatieve industrie (i.h.b. architectuur, vormgeving en mode) en cultureel erfgoed. Ook multidisciplinaire projecten worden met interesse verwelkomd, evenals projecten die inzetten op participatie, inclusie en grensoverschrijdende culturele uitwisseling. Culturele projecten in heel België kunnen worden ondersteund, met speciale aandacht voor projecten die plaatsvinden in Wallonië en de Euregio.

Voor 2023 gelden de volgende deadlines om aanvragen in te dienen:

 • 19 maart 2023 
 • 2 juli 2023
 • 3 december 2023

Wat zoeken we?

 • Een project komt in aanmerking voor subsidiëring, wanneer het een bijdrage levert aan de versterking van het culturele profiel van Nederland in België en de samenwerking tussen de beide landen.
 • De projectpartners zijn professionele organisaties of rechtspersonen. Amateurkunstenaars of studenten komen niet in aanmerking.
 • Het projectvoorstel wordt ontwikkeld door minstens één Belgische en één Nederlandse partner, met elk een duidelijke rol binnen het project.
 • Hoewel de subsidie voor alle culturele disciplines kan worden aangevraagd, wordt voorrang gegeven aan projecten binnen de creatieve, podiumkunsten, beeldende kunst en erfgoed. Daarnaast verwelkomt de ambassade innovatieve (presentatie)vormen, methodes en ideeën voor culturele uitwisseling over de grens.
 • Het project vindt op Belgische bodem plaats, tenzij het een virtuele samenwerking betreft.
 • Het project is publiek toegankelijk. Niet-publieke samenwerkingen (zoals bezoekersprogramma’s of ontwikkelingstrajecten) komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Gelieve de ambassade te contacteren indien u eventuele mogelijkheden buiten de reguliere subsidiewerking wenst te bespreken.

Wat bieden we?

 • Een subsidie ​​dekt alleen kosten die verband houden met de Nederlandse deelname aan het project.
 • De projectpartners kunnen een aanvraag indienen voor reis- en verblijfkosten van Nederlandse deelnemers, communicatie, (kunst)transport en productiekosten. Om de beoordeling goed uit te kunnen voeren, ontvangt de Ambassade graag een volledige begroting van het gehele project. In deze begroting wordt duidelijk gespecificeerd voor welke posten een subsidie bij de ambassade wordt aangevraagd.
 • In 2022 kende de ambassade subsidies tussen 500 en 5000 euro toe. Subsidie wordt slechts verleend voor zover de middelen toereikend zijn. Slechts een gedeelte van de aanvragen wordt gehonoreerd. In het geval van een toezegging, wordt het gevraagde bedrag niet altijd volledig toegekend.
 • Een financiële bijdrage van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging is altijd ondersteunend. Dat wil zeggen dat een project ook zonder deze steun levensvatbaar is. Er dient dus ook een bijdrage van de organiserende Belgische instelling of rechtspersoon te zijn.

Hoe aanvragen?

 • De subsidie wordt enkel aan (één van) de Belgische projectpartner(s) verstrekt. Deze partner dient de aanvraag te ondertekenen en in te dienen.
 • Een complete aanvraag bestaat uit:
  • (1) Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • (2) Een separate projectbegroting.
 • De complete aanvraag stuurt u naar bru-ppc@minbuza.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘open call Nederlandse Ambassade – titel van uw project’. De ontvangst van uw aanvraag wordt door de ambassade op schriftelijke wijze bevestigd.
 • Uw aanvraag wordt in eerste instantie in behandeling genomen door een medewerker van de afdeling Culturele Zaken, die de aanvraag controleert op juistheid en volledigheid. Indien nodig kunnen bijkomende inlichtingen opgevraagd worden of wordt er nog bijkomend onderzoek gevoerd. Indien de aanvraag volledig en op tijd is ingediend, wordt het project ter beoordeling aan een interne commissie voorgelegd. Aanvullende informatie met betrekking tot het project is altijd welkom.
 • Een project start minstens een maand na de betreffende deadline, en voor het einde van het kalenderjaar. Een beoordeling volgt ten laatste vier weken na het verstrijken van de deadline.
 • Wanneer uw aanvraag wordt gehonoreerd, berichten wij u over het maximaal toegezegde bedrag en de voorwaarden waaronder een reservering kan worden omgezet in een subsidieverlening. Aan een subsidie zijn verplichtingen verbonden zoals in de beschikking en in het aanvraagformulier vermeld. Aan het honoreren van een aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de honorering van een volgende aanvraag.

Aanvraagformulier

Het aanvraagdocument vindt u hier.

Indien zich problemen voordoen, kan u contact opnemen met bru-ppc@minbuza.nl.

Appels à candidatures pour les demandes de subventions

Chaque année, l’ambassade des Pays-Bas à Bruxelles organise plusieurs appels à candidatures pour les demandes de subvention. Sont éligibles : les projets culturels néerlandais en Belgique ou les projets associant des partenaires néerlandais et belges. 


L’ambassade des Pays-Bas en Belgique soutient les projets culturels menés par des professionnels et des organisations. Toutes les disciplines sont éligibles mais l’accent est mis sur les projets touchant aux arts de la scène, à la création plastique contemporaine, à l’industrie créative (en particulier l’architecture, le design et la mode) et au patrimoine culturel. Les projets multidisciplinaires sont aussi attendus avec intérêt, ainsi que ceux qui visent la participation, l’inclusion et les échanges culturels transfrontaliers. Le soutien peut être accordé aux projets culturels dans toute la Belgique mais privilégie ceux qui se situent en Wallonie et dans l’Euregio.
Les dates limites de dépôt des demandes pour 2023 sont :

 • 19 mars 2023
 • 2 juillet 2023
 • 3 décembre 2023

Critères

 • Pour être éligibles, les projets doivent contribuer au renforcement du profil culturel des Pays-Bas en Belgique et à la coopération entre les deux pays.
 • Les partenaires de projet doivent être des organisations professionnelles ou des personnes morales. Les artistes amateurs et les étudiants n’entrent pas en considération.
 • La proposition de projet est élaborée par au moins un partenaire belge et un partenaire néerlandais, avec une répartition des rôles claire.
 • Bien que toutes les disciplines culturelles soient concernées, la priorité est donnée aux projets dans les domaines de l’industrie créative, des arts de la scène, des arts plastiques et du patrimoine. Les formes, les méthodes et les idées innovantes en ce qui concerne les échanges culturels transfrontaliers sont également les bienvenues.
 • Le projet doit se dérouler sur le territoire belge, sauf s’il s’agit d’une coopération virtuelle.
 • Le projet doit être ouvert au public. Les autres formes de coopération (concernant par exemple des programmes de visite ou des plans de développement) n’entrent pas en considération. N’hésitez pas à prendre contact avec l’ambassade si vous souhaitez discuter d’éventuelles possibilités en dehors du cadre du programme de subventions régulier.

Conditions

 • La subvention ne couvre que les coûts liés à la participation néerlandaise au projet.
 • La demande des partenaires de projet peut porter sur les frais de déplacement et de séjour des participants néerlandais, la communication, ainsi que les frais de transport et de production. Aux fins de l’évaluation de la demande, l’ambassade souhaite recevoir le budget total du projet, spécifiant les postes sur lesquels porte la subvention demandée.
 • Les subventions attribuées par l’ambassade en 2022 étaient de 500 à 5 000 euros par projet. Les moyens étant limités, toutes les demandes ne peuvent être honorées et certaines ne le seront que partiellement.
 •  Les contributions financières des représentations diplomatiques néerlandaises ont un objectif de soutien ; cela signifie que le projet doit être viable sans elles. L’institution ou personne morale belge organisatrice doit donc apporter sa propre contribution.

Comment faire la demande?

 • La subvention ne peut être attribuée qu’à un partenaire de projet belge, qui doit signer et soumettre la demande.
 • Pour être complète, la demande doit comprendre :
 1. le formulaire de demande complété et signé ;
 2. le budget du projet.
 • La demande complète doit être transmise à bru-ppc@minbuza.nl en mentionnant en objet « Appel à candidatures de l’ambassade des Pays-Bas – intitulé du projet ». L’ambassade en confirmera par écrit la bonne réception.
 • Dans un premier temps, le service culturel vérifiera l’exactitude et l’exhaustivité de la demande. Si nécessaire, des informations supplémentaires seront demandées ou des recherches complémentaires effectuées. Si la demande est complète et a été déposée à temps, elle sera soumise à l’appréciation d’une commission interne. Toute information complémentaire relative au projet sera toujours utile.
 • Le projet doit débuter au moins un mois après la date limite de dépôt des demandes et avant la fin de l’année civile. La sélection est effectuée au plus tard quatre semaines après la date limite.
 • En cas de décision positive, l’ambassade vous informera du montant maximal et des conditions de versement de la subvention. Toute subvention est assortie d’obligations, qui sont énoncées dans la décision d’attribution et sur le formulaire de demande. L’attribution d’une subvention ne donne aucun droit quant à une demande ultérieure.