Cultuur en internationaal erfgoed in Suriname

Op deze pagina vindt u informatie over ons internationaal cultuurbeleid 2021-2024 en financieringsmogelijkheden.

Internationale samenwerking

We hebben mogelijkheden om advies te geven aan Nederlandse organisaties op het gebied van cultuur en erfgoed en aan individuele artistieke makers en erfgoedspecialisten. Daarnaast beschikt de ambassade over een budget om cultuur- en erfgoedprojecten in Suriname te ondersteunen die worden uitgevoerd in samenwerking met Surinaamse partners.

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via prm-pcz@minbuza.nl

Internationaal Cultuurbeleid - beleidskader 2021-2024

Suriname is een van de prioritaire landen binnen het Nederlandse cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.

Het Nederlandse internationaal cultuurbeleid 2021-2024 is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • De Nederlandse culturele sector krijgt een sterke positie in het buitenland door zichtbaarheid, uitwisselingen en langdurige samenwerkingsverbanden.
 • Nederlandse culturele expressie wordt gebruikt om bilaterale relaties met andere landen te ondersteunen, aangezien cultuur kansen biedt om wederzijds begrip en vertrouwen te bevorderen.
 • De kracht van de culturele sector en creatieve industrieën wordt benut om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te bereiken.
 • Het recht op culturele meningsuiting, als onderdeel van de vrijheid van meningsuiting, is een beginsel dat internationaal erkend en verdedigd moet worden.
 • Internationale samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed draagt ​​bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in binnen- en buitenland en sluit aan bij het streven van de overheid om kennis over onze gezamenlijke geschiedenis, waarden en vrijheden te vergroten.

Prioriteiten van Nederland in Suriname

Met het algemene doel om bij te dragen aan duurzame verbindingen, zijn de prioriteiten van de Ambassade in Paramaribo voor de periode 2021-2024:

1) Ondersteuning van de aanwezigheid van Nederlandse kunst en cultuur in Suriname en stimuleren van samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse cultuurmakers en culturele organisaties, met een focus op:

 • Podiumkunsten (inclusief dans en muziek)
 • Audiovisuele kunsten
 • Beeldende kunst (inclusief fotografie)
 • Ontwerp (alle disciplines, inclusief architectuur, design, digitaal)

Deze doelstelling stimuleert internationale uitwisseling van culturele evenementen, kunstenaars, kennis en expertise, en het behouden en toegankelijk maken van cultuur.

Voor deze doelstelling werken we nauw samen met DutchCulture, het Fonds Podiumkunsten, het Filmfonds, filminstituut Eye, het Nederlands Letterenfonds, het Mondriaan Fonds en diverse andere partijen uit Nederland. Samen informeren we ook het Nederlandse en Surinaamse cultuurveld over de mogelijkheden in beide landen en over de voordelen van samenwerking.

2) Bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn en belang van het behoud van historisch materieel en immaterieel erfgoed. Door onder meer:

 • Educatieve programma’s
 • Trainingen
 • Tenstoonstellingen en publicaties (ook digitaal)
 • Digitalisering archieven

Voor deze doelstelling wordt samengewerkt met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Archief Nederland.

3) Verbindingen leggen door middel van kunst, cultureel erfgoed en cultuur.

Op deze manier willen we bijdragen aan dialoog en uitwisseling tussen Nederland en Suriname en tussen diverse groepen en culturele organisaties in Nederland en Suriname.

In de periode 2021-2024 blijven we de rol die cultuur en erfgoed kan spelen in het verbinden van mensen en organisaties stimuleren, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Cultuur kan bijdragen tot wederzijds begrip en vertrouwen door gedeelde culturele ervaringen - niet alleen tussen gemeenschappen maar ook tussen landen.

Waar moet u op letten als u een projectaanvraag indient?

 • Houd er rekening mee dat u uw aanmeldingsformulier minimaal 6 weken voor de startdatum van uw project dient in te leveren.
 • Er moet een duidelijke link zijn met de Nederlandse cultuur, geschiedenis, culturele instellingen en / of Nederlandse (gevestigde) kunstenaars.
 • Een gedetailleerd budget moet bij de aanvraag worden gevoegd en items boven de 1000 euro moeten worden toegelicht.
 • Een ​​duidelijk plan voor financiële dekking is een voorwaarde. De ambassade kan tot maximaal 75% van de totale kosten bijdragen. Servicesponsoring, financiële sponsoring en / of extra ontvangen fondsen voor een project moeten duidelijk worden vermeld in het gedetailleerde budget.

Wat is een goed project?

Om een ​​project te beoordelen gebruiken we de volgende vragen:

 • Welk doel wordt met het projectvoorstel beoogd?
 • Voor welke doelgroep is het project bedoeld?
 • Welke ervaring, kwaliteit en capaciteit brengen de betrokken cultuurmakers / organisaties in het project?
 • Is er een evenwichtige samenwerking tussen de Nederlandse en de lokale partner?
 • Is het project lokaal ingebed?
 • Is het project inclusief? Zijn er mensen met verschillende sociale achtergronden bij het project betrokken?
 • Is het project duurzaam? Is het een langetermijnproject? Zijn er effecten op de lange termijn? (sociaal, artistiek, cultureel, ecologisch ect.)

We geven er de voorkeur aan dat u voorafgaand aan indiening contact met ons opneemt via prm-pcz@minbuza.nl. Indien uw conceptplan binnen onze voorwaarden valt, ontvangt u een aanvraagformulier. Dit biedt echter geen garantie op goedkeuring van uw project. Beoordeling van een complete aanvraag geschiedt binnen 6 weken na indiening.

Andere mogelijkheden voor financiering

Er zijn in Nederland verschillende fondsen beschikbaar die openstaan ​​voor culturele projecten in Suriname en / of met Surinaamse partners. In onderstaand overzicht vindt u een opsomming van de websites van diverse fondsen. De organisatie DutchCulture voor internationale samenwerking beschikt over een Focuslandendesk en een adviseur kan uw vragen over Suriname beantwoorden.

Houd er rekening mee dat u uw aanvraag voor dit soort fondsen een aantal maanden voor de ingangsdatum (in het algemeen) moet indienen. De deadlines voor de verschillende fondsen en beurzen vindt u per fonds op de website.

Relevante websites:

www.cultureelerfgoed.nl

www.dutchculture.nl

www.eyefilm.nl

www.filmfonds.nl

www.fondspodiumkunsten.nl

www.hetnieuweinstituut.nl

www.letterenfonds.nl

www.mondriaanfonds.nl

www.nationaalarchief.nl

www.stimuleringsfonds.nl

www.cultuurparticipatie.nl